فرهنگ

آموزش مهارت پشتیبانی توزیع - محصول

ماموریت، چشم انداز و ارزش اصلی

یاسین همیشه متعهد است که مسئولیت خود را به عنوان یک رهبر صنعت بر عهده بگیرد و با شعار اول کارکنان محور و مشتری، چشم اندازی برای آینده روشن ترسیم کند.ما به عنوان نماینده "ساخت چین" می جنگیم تا افتخار جهان باشیم!

ماموریت: پیگیری نوآوری مستمر و سبک زندگی سالم، ارائه حرفه ای ترین خدمات

چشم انداز: شرکت قابل اعتماد در سطح جهانی برای کپسول های خالی

ارزش اصلی: کیفیت برتر، راندمان بالا، همکاری دو طرفه و تمایل به اشتراک گذاری